REGULAMINY

Proponujemy Państwu pobyty minimum 7 dniowe (7 noclegów) lub dłuższe w okresie przed i powakacyjnym, natomiast w okresie wakacji oferujemy pobyty wyłącznie 7 dniowe (7 noclegów) lub ich wielokrotność (14, 21, 28 dni). Każdy turnus rozpoczyna się od soboty lub od niedzieli ( w zależności od domku).

Pobyt standardowo rozpoczyna się od godziny 16-tej w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 9-tej w dniu wyjazdu. Domki mogą zostać przekazane Gościom wcześniej, w dniu przyjazdu, w miarę ich dostępności.

W przypadku nieobecności Gości w dniu przyjazdu i braku informacji o przesunięciu daty przybycia, rezerwacja zostaje zwolniona o godzinie 10-tej następnego dnia.

Do każdego domku, w zależności od jego wielkości, przysługuje jedno lub dwa miejsca postojowe dla aut osobowych bez żadnych dodatkowych opłat.

Uprzejmie prosimy o niepalenie w pomieszczeniach.

W niektórych domkach, po indywidualnym ustaleniu, możliwy jest pobyt z małymi zwierzętami domowymi.

Nie posiadamy możliwości napełniania wodą baseników dla dzieci.

Regulamin użytkowania domków / pokoi letniskowych.

1. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, stosowania się do poleceń właścicieli oraz obsługi i przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P- Poż.
2. Każda Osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu obiektu. W przypadku odmowy, będzie przekazana policji wraz ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
3. Goście rezerwujący noclegi w obiekcie podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu.
4. Do korzystania z domków/pokoi letniskowych i wszystkich atrakcji obiektu uprawnieni są Goście zakwaterowani w obiekcie.
5. Domki/pokoje są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właścicieli obiektu.
6. Właściciele mają obowiązek zapewnić:
* warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
* zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
* profesjonalną i uprzejmą obsługę,
* wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas obecności Gościa tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie.
7. Należność za pobyt jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
8. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie obiektu, spowodowane nie z winy właścicieli obiektu, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Rezygnacja całkowita z pobytu z dowolnych przyczyn leżących po stronie Gościa nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
9. Dokonanie procedury meldunkowej oraz zapłata należności za pobyt jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu oraz zasad RODO zawartych w Załączniku 1.
10. Ceny wynajmu nie zawierają opłaty klimatycznej oraz opłaty za prąd. Opłata klimatyczna pobierana jest wg stawki ustalonej przez Radę Gminy Ustronie Morskie przez uprawnioną osobę. Opłata za zużytą energię elektryczną następuje w oparciu o początkowy i końcowy odczyt licznika wg aktualnej ceny 1kWh i następuje w momencie zdania domku u właścicieli. Ceny wynajmu mogą być ustalane indywidualnie i różnić się od siebie.
11. Cena usług świadczonych przez właścicieli nie obejmuje ubezpieczenia. Wynajmujący korzysta z oferowanych usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, właściciele nie ponoszą odpowiedzialności
12. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zakwaterowane tylko wraz z osobą dorosłą pełniącą funkcje Opiekuna, a pobyt ich na obiekcie możliwy jest tylko pod opieką Rodziców lub Opiekunów.
13. W związku z ponoszeniem przez Rodziców/Opiekunów odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci/podopiecznych, właściciele zwracają się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi podczas całego pobytu i korzystania z atrakcji obiektu.
14. Na prośbę Gościa w domku/pokoju może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez właścicieli oraz po wniesieniu stosownej opłaty.
15. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić w biurze w ciągu pierwszej godziny pobytu. Brak zgłoszenia niezgodności oznacza potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania.
16. W przypadku spowodowania przez wynajmującego lub jego gości uszkodzenia wyposażenia/mienia ośrodka prosimy o poinformowanie właścicieli, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika obiektu lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
17. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku/pokoju. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela obiektu.
18. Goście obiektu mogą nieodpłatnie parkować swoje samochody w określonych przez właścicieli miejscach postojowych. Parking  jest parkingiem niestrzeżonym, a właściciele nie ponoszą odpowiedzialności prawnej ani materialnej za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
19. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym, sprzęt elektroniczny, aparaty fotograficzne, kamery, komputery i laptopy. Mienie wartościowe (tylko o wartości do 3000zł) może być złożone do przechowania w depozycie  (prosimy o kontakt z właścicielami). Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na wynajmujących.
20. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków/pokojów i wymagania ochrony P. Poż. nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny),  nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych (poza grzejnikami będącymi na wyposażeniu) lub innych urządzeń elektrycznych i/lub gazowych nie będących wyposażeniem domku/pokoju mogących powodować zagrożenie pożarowe. Zabrania się wnoszenia do domku/pokoju łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu i przyrządzanie aromatycznych potraw (np. smażenie ryb). Koszt dearomatyzacji domku/pokoju (1000PLN) zostanie doliczony do rachunku wynajmującego.
21. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010r o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 81, poz 529)). Palenie jest dozwolone na tarasach domków i w bezpośrednim sąsiedztwie domku. Zapach dymu w pomieszczeniach oznacza konieczność dearomatyzacji pokoju, której koszt (1000PLN) zostanie doliczony do rachunku wynajmującego.
22. Rozpalanie grilli możliwe jest tylko na trawniku w bezpiecznym, bezpośrednim sąsiedztwie zajmowanego domku z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-Poż.
23. Na terenie obiektu obowiązuje ustalana elastycznie podczas rezerwacji doba hotelowa , oraz cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 dnia następnego.
24. Osoby odwiedzające Gości ośrodka mogą przebywać na terenie obiektu w godz. od 10:00 do 22:00.
25. Brama wjazdowa na ośrodek zamykana jest około godz. 22:00 do 8:00.
26. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
27. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel obiektu.
29. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
30. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2020r

Regulamin dodatkowy w związku w pandemią COVID-19 i obowiązującym reżimem sanitarnym

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny, które pozwolą cieszyć się Państwu bezpiecznym i spokojnym pobytem w obiekcie „Pod Różą Wiatrów”.
W celu zabezpieczenia Państwa pobytu, podjęliśmy następujące kroki zgodnie z bieżącymi wytycznymi krajowych instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia (Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia):

1. Postanowienia ogólne:
– Regulamin określa nowe zasady sanitarne obowiązujące w obiekcie „Pod Różą Wiatrów” w związku z pandemią COVID-19.
– Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu na recepcji, na stronie internetowej obiektu oraz w każdym pokoju.
– Podczas zameldowania informujemy Gościa o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19.
– W związku z zagrożeniem i aktualnymi wytycznymi obiekt ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia niektórych usług.
– W obiekcie wyznaczono i przygotowano pomieszczenie w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów COVID-19.
– Niniejszy regulamin ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Gości.

2. Obiekt:
– Na terenie obiektu mogą przebywać tylko Goście w nim zakwaterowani, obsługa oraz dostawcy.
– Z powodu zwiększonej ilości czasu koniecznego do przygotowania pomieszczeń mieszkalnych nie ma możliwości wcześniejszego zakwaterowania w domku, ani przedłużenia doby hotelowej.
– Zalecamy zachowanie 2- metrowych odstępów pomiędzy gośćmi korzystającymi z przestrzeni wspólnych (chodniki, furtki, miejsca segregacji odpadów)
– Na terenie obiektu znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk: przy furtce wejściowej oraz w tymczasowym pomieszczeniu recepcyjnym.
– Do odwołania wyłączony z użytkowania pozostaje plac zabaw, świetlica, wypożyczalnia rowerów, książek itd.
– Na przestrzeniach wspólnych i komunikacyjnych obiektu, do odwołania, zarówno Goście jak i obsługa zobowiązani są do korzystania z masek ochronnych oraz zachowywania bezpiecznej odległości.
– Furtka wejściowa do obiektu pozostaje otwarta w ciągu dnia w celu zminimalizowania konieczności dotykania jej przez Gości.

3. Recepcja i proces meldowania gości:
– Obiekt nie posiada terminalu płatniczego i w związku z tym zachęcamy do dokonywania płatności przelewem bankowym.
– Recepcja pozostaje otwarta tylko w dniach przyjazdów Gości, w godzinach od 14:00 do 18:00, lub w innym czasie po indywidualnym ustaleniu godziny przyjazdu.
– Każdy Gość podczas zameldowania może mieć obligatoryjnie zmierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem. Obiekt ma prawo odmówić przyjęcia Gościa w przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego lub objawów chorobowych oraz powtórzyć procedurę w trakcie pobytu.
– Każdy Gość proszony jest o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem Dodatkowym, Regulaminem Obiektu oraz wypełnienie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem Oświadczenia o Stanie Zdrowia (brak podlegania kwarantannie, brak kontaktu w osobą ze zdiagnozowanym zakażeniem COVID-19, brak gorączki, brak objawów takich jak uporczywy kaszel lub duszności itp.)
– Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych podanych przez Gości w czasie procesu meldunkowego jest właściciel przedsiębiorstwa „Pod Różą Wiatrów” Magdalena Michalska, a dane przechowywane są wyłącznie w siedzibie przedsiębiorstwa i zostaną zniszczone w ciągu 2 miesięcy od dnia wymeldowania Gościa po zakończonym pobycie.
– Obsługa obiektu jest wyposażona w maseczki ochronne, rękawiczki i płyny dezynfekujące, codziennie kontroluje też swoją temperaturę ciała.
– Blat recepcji, krzesła, długopisy i inne powierzchnie ogólnodostępne są regularnie dezynfekowane.
– W recepcji jest dostępny płyn dezynfekujący.
– W recepcji można nabyć maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne.

4. Pokoje:
– Obsługa stosuje się do procedur reżimu sanitarnego, korzysta ze środków ochrony osobistej takich jak gogle ochronne, maski, rękawice.
– Wietrzymy, ozonujemy oraz dezynfekujemy pokoje po wymeldowaniu Gości, a przed przybyciem kolejnych.
– Pokoje są sprzątane z zastosowaniem nowych procedur, zgodnie z wytycznymi GIS z dochowaniem należytej staranności wraz z dezynfekcją profesjonalnymi preparatami oraz ozonowaniem.
– W trakcie sprzątania dezynfekowane są wszystkie blaty, klamki, krzesła, meble ogrodowe, lodówka, pilot do telewizora i inne przedmioty używane przez Gości.
– Wyposażenie aneksu kuchennego jest każdorazowo myte i wyparzane w zmywarce i wydawane Gościom po zameldowaniu.
– Pościel jest każdorazowo prana z zachowaniem reżimu sanitarnego i wydawana Gościom razem z wyposażeniem aneksu kuchennego.
– Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w domkach osób nie będących Gośćmi.
– Zachęcamy do korzystania z tac aluminiowych podczas grillowania i nie umieszczania artykułów spożywczych bezpośrednio na ruszcie.
– W łazienkach znajdują się aktualne wytyczne Ministerstwa Zdrowia związane z zachowaniem higieny.
– Prosimy Gości o przestrzeganie zasad i obecnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

5. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u Gościa:
– W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Gość nie może zostać wpuszczony na teren obiektu.
– Gość zostanie poinstruowany o prawidłowych procedurach (m.in. o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112)
– Jeżeli Gość mieszka już na terenie obiektu – następuje czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu.
– Powzięte zostają działania mające m.in. na celu ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał Gość , przeprowadzenie sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych.
– Podejmuje się działania zmierzające do ustalenia listy obsługi oraz Gości mających bezpośredni kontakt z osobą potencjalnie zakażoną i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
– W związku z podejrzeniem wystąpienia zachorowania na COVID-19 wstrzymane zostaje przyjmowanie Gości, powiadomiona zostaje właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.

W celu zminimalizowania kontaktów osobistych i zachowania dystansu społecznego w tygodniu Recepcja pozostanie zamknięta, a wszelkie sprawy/problemy/zapytania prosimy zgłaszać telefonicznie pod
nr telefonu 515 149 991